logo OM Equity

tel.: 603 831 382

Po – Pá 10:00 – 18:00

PRÁVNÍ INFORMACE

Podmínky portálu Equity.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatelem webového portálu Equity.cz (dále jen „Portál“) jsou tyto společnosti:
 • OM Equity s.r.o., IČO: 09704027, se sídlem K Ryšánce 679/3, Braník, 147 00 Praha 4;
 • OM Developerské financování s.r.o., IČO: 17761590, se sídlem K Ryšánce 679/3, Braník, 147 00 Praha 4;
 • OM Financování automyček s.r.o., IČO: 17761875, se sídlem K Ryšánce 679/3, Braník, 147 00 Praha 4;
 • OM Výstavba automyček s.r.o., IČO: 17759510, se sídlem K Ryšánce 679/3, Braník, 147 00 Praha 4;
 • OM Akviziční financování s.r.o., IČO: 17762138, se sídlem K Ryšánce 679/3, Braník, 147 00 Praha 4.
(dále jen „Provozovatelé“ nebo také „Provozovatel“). Portál slouží jako informační, propagační a inzertní web, na kterém výhradně Provozovatelé uveřejňují informace a propagují dluhopisy emitované samotnými Provozovateli Portálu. Nabízené dluhopisy emitované některým z Provozovatelů Portálu slouží pouze k účelům financování podnikatelské činnosti konkrétního emitenta – konkrétního Provozovatele Portálu. Veškerý obsah na Portálu vztahující se k Provozovatelům, zejména loga, texty a tyto podmínky používání jsou chráněny v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Bez souhlasu Provozovatelů není možné jakýkoliv obsah na Portálu rozmnožovat, kopírovat nebo jinak užívat, a to k jakémukoliv účelu.

PORTÁLEM PROVOZOVANÉ SLUŽBY

Veškeré emise dluhopisů propagované na Portálu jsou emise poskytované některým z Provozovatelů Portálu. Vlastní propagací emisí dluhopisů nedochází ke zprostředkování investiční služby, investičního poradenství týkající se investičních nástrojů nebo umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, ani žádné jiné regulované investiční službě ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Provozovatelé výslovně upozorňují, že Portál neslouží jako burza cenných papírů, organizátor regulovaného či jiného trhu nebo obchodního systému dle ZPKT. Portál pouze umožňuje Provozovatelům soukromě propagovat a inzerovat prodej jimi emitovaných dluhopisů třetím osobám. Každý z Provozovatelů je sám účastníkem smluvních závazků s případnými uživateli Portálu, přičemž jednotliví Provozovatelé nesou odpovědnost pouze z vlastních smluvních vztahů.

RIZIKA DLUHOPISŮ

Provozovatelé upozorňují všechny uživatele Portálu na rizika spojená s investováním do dluhopisů. Každý investor do korporátních dluhopisů by měl být ztotožněn s možností, že investice nese také riziko ztráty investovaných prostředků, případně nedosažení předpokládaných výnosů. Výnosy z dluhopisů emitentů v minulosti automaticky nezaručují budoucí výnosy. Výnosy z investic především závisí na budoucím hospodářském vývoji emitenta a jeho podnikání. Dluhopisy nejsou obchodovány na žádném trhu a je třeba je držet do splatnosti, pokud není v emisních podmínkách uvedeno jinak. Provozovatelé doporučují každému návštěvníkovi portálu seznámit se s dokumentem, který vydala ČNB (Česká národní Banka), Desatero pro drobné investory do podnikových dluhopisů.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jsou Provozovatelé (dále také jen: „správce“).
 2. Kontaktními údaje správce jsou:
 • adresa: Sídlo, nebo Datová schránka Provozovatele
 • e-mail: om@equity.cz
 • telefon: +420 603 831 382
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2023